Doświadczone mamy z Canpolu radzą.

Dodaj swoją poradę

„Rodzina 500+” i inne świadczenia rodzinne w 2016 r.

Rodzina 500+ Kosiniakowe świadczenia rodzicielskie wychowanie dodatek rodzinny

Od kwietnia 2016 roku rodzice mogą skorzystać zarówno ze standardowego zasiłku rodzicielskiego i dodatków rodzinnych, jak również z dwóch nowych świadczeń: Programu „Rodzina 500” + i „Kosiniakowego”.

Sprawdź, o jakie świadczenia na dziecko możesz się ubiegać.

 

 

Program „Rodzina 500+"

W kwietniu 2016 roku polski rząd wprowadził stałe dofinansowanie dla rodzin – program „Rodzina 500+” - w celu poprawy sytuacji finansowej społeczeństwa oraz zwiększenia dzietności w kraju. Z programu mogą skorzystać rodzice i opiekunowie prawni zamieszkujący w Polsce przez okres pobierania świadczenia. Świadczenie przysługuje zarówno polskim obywatelom, jak i cudzoziemcom. Program obejmuje głównie rodziny, w których wychowuje się dwoje lub więcej dzieci oraz rodziny najuboższe. 

 • 500 pln jest wypłacane rodzinie wielodzietnej na drugie i każde kolejne dziecko niezależnie od dochodów,
 • 500 pln jest wypłacane na pierwsze dziecko, jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 pln.

Przysługuje również w przypadku, gdy pierwsze dziecko jest niepełnosprawne, a dochód na członka rodziny nie przekracza 1200 pln. 

Ustawa przewiduje, że świadczenie „Rodzina 500+”:

 • jest wypłacane co miesiąc aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia,
 • przysługuje zarówno małżeństwom jak i rodzicom żyjącym w konkubinacie lub samotnie wychowującym dzieci,
 • nie jest wliczane do dochodu rodziny w sytuacji, gdy rodzic występuje o inne świadczenia rodzinne, społeczne i alimentacyjne. Dzięki czemu rodzina pobierająca to świadczenie, nie traci możliwości ubiegania się o inne zasiłki.

Jeśli wystąpi podejrzenie o wykorzystywanie pieniędzy na cele niezwiązane z wychowaniem dzieci, urząd wypłacający świadczenie może podjąć decyzję o zmianie formy świadczenia z pieniężnej na rzeczową np. zakup pomocy szkolnych lub opłatę czesnego za przedszkole.

Świadczenie rodzicielskie 2016 („Kosiniakowe”)

Rodzice, którzy nie mają prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego mogą liczyć na świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 pln miesięcznie wypłacane w ramach nowego programu rządowego. O świadczenie to, potocznie nazywane „Kosiniakowym” (od nazwiska pomysłodawcy, ministra Waldemara Kosiniak-Kamysza), mogą ubiegać się: 

 • osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (umowy o dzieło lub umowy zlecenie),
 • bezrobotni,
 • studenci,
 • rolnicy,
 • rodzice posiadający zasiłek macierzyński niższy niż 1000 pln, odprowadzający składki do ZUSu.

Świadczenie przysługuje rodzicom oraz osobom, które przysposobiły dziecko przed ukończeniem przez niego 7. roku życia. Jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.


Rodzice, których dzieci urodziły się w 2016 r., będą pobierać ten zasiłek przez:

 • 65 tygodni – w przypadku posiadania dwójki dzieci,
 • 67 tygodni – w przypadku posiadania trójki dzieci,
 • 69 tygodni – w przypadku posiadania czwórki dzieci,
 • 71 tygodni – w przypadku narodzin piątki lub większej ilości dzieci.

W przypadku podjęcia pracy przez rodzica przed ukończeniem przez dziecko 1. r.ż. świadczenie rodzinne będzie nadal wypłacane, ale zmaleje o połowę.

 

Jeśli złożysz wniosek o Kosiniakowe przed ukończeniem przez dziecko 3. miesiąca życia, możesz liczyć na wypłacenie świadczenia z wyrównaniem okresu od dnia urodzenia dziecka. Natomiast, gdy to zrobisz po upływie 3 miesięcy, świadczenie będzie naliczane od dnia złożenia wniosku.

Tu pobierzesz: Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Zasiłek rodzinny

Ten rodzaj świadczeń jest przyznawany rodzinom najuboższym, których miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza kwoty 674 pln (w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego 764 pln). 

Dotychczas przekroczenie kwoty 674 pln skutkowało utratą uprawnienia do otrzymania zasiłku rodzinnego. Natomiast od 1 stycznia 2016 rząd wprowadził zasadę „złotówka za złotówkę”. Jeśli miesięczny dochód przekroczy wspomniany próg dochodowy, następuje pomniejszenie kwoty zasiłku dokładnie o tyle, o ile zwiększa się suma dochodu np. przy przekroczeniu progu dochodowego 674 pln o 10 pln zostanie pomniejszona kwota zasiłku o 10 pln. Minimalny zasiłek rodzinny, jaki można otrzymać, wynosi 20 pln.

 O wartości zasiłku rodzinnego decyduje wiek dziecka: 

 • 89 pln jeśli dziecko nie ukończyło 5. r. ż., 
 • 118 pln jeśli dziecko jest w wieku 5-18 lat,
 • 129 pln jeśli dziecko ukończyło 18 r.ż. i kontynuuje naukę – zasiłek jest wtedy wypłacany do ukończenia 21 r.ż. (jeśli dziecko jest niepełnosprawne – do 24 r.ż.).

DODATKI DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka („Becikowe”)

Przyznawany jest jednorazowo w wysokości 1000 pln na dziecko. W przypadku narodzin wieloraczków, rodzice otrzymają 1000 pln na każde z dzieci. Aby otrzymać dodatek, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1922 pln.

Wniosek można złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 1.r.ż. Do wniosku o przyznanie becikowego należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie przyszłej matki pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży i zawierające daty wizyt medycznych w każdym z trymestrów ciąży.


2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wynosi 400 pln (miesięcznie) i jest wypłacany rodzicowi, który decyduje się na skorzystanie z urlopu wychowawczego. 

 • jeśli rodzic sprawuje opiekę na jednym dzieckiem, otrzymuje dodatek przez 24 miesiące, zaś w przypadku opieki nad bliźniakami lub wieloraczkami, dodatek przysługuje mu przez okres 36 miesięcy,
 • jeśli dziecko jest niepełnosprawne, okres otrzymywania dodatku wynosi 72 miesiące.

Dodatek ten nie przysługuje osobom podejmującym lub kontynuującym pracę zarobkową podczas urlopu wychowawczego, pobierającym świadczenie rodzicielskie lub zasiłek macierzyński. Nie mogą skorzystać z niego również osoby, które pracowały krócej niż 6 miesięcy bezpośrednio przed ubieganiem się o uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek ten przysługuje w wysokości 185 pln miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 370 pln na wszystkie dzieci. Jeśli rodzina wychowuje dziecko niepełnosprawne, zasiłek wzrasta o 80 pln na każde z dzieci, ale o nie więcej niż 160 pln na wszystkie.

Samotny rodzic może liczyć na dodatek, jeśli:

 • drugi z rodziców nie żyje, 
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • rodzic, który ubiegał się o świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców i nie zostało mu ono zasądzone.

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

Mogą go otrzymać rodziny, które wychowują więcej niż dwoje dzieci. Dodatek wynosi 90 pln miesięcznie i jest przyznawany na trzecie i każde następne dziecko. 

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

Przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka, które do ukończenia do 16 r.ż legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności , a po ukończeniu 16 r.ż orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności . Wynosi:

 • 80 pln miesięcznie na dziecko do ukończenia przez niego 5 r.ż.,
 • 100 pln miesięcznie na dziecko w wieku od 5 do 24 r.ż.

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Mogą się ubiegać o niego rodzice lub opiekunowie prawni dziecka w momencie, gdy rozpoczyna ono nowy rok szkolny (również w zerówce). Dodatek wynosi 100 pln (wypłacany jednorazowo na dany rok szkolny) na każde dziecko i ma na celu częściowe sfinansowanie zakupu podręczników i artykułów szkolnych niezbędnych do nauki.

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Przysługuje rodzicom, opiekunom lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w miesiącach wrzesień-czerwiec. Wynosi:

 • 63 pln miesięcznie, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna realizująca obowiązek szkolny i obowiązek nauki odpowiadający nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
 • 105 pln miesięcznie, w przypadku osoby niepełnosprawnej. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie mieści się siedziba szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej bądź artystycznej.

Joanna

Mama Alicji i Ewy

To Ci się przyda

Komentarze

Sortuj komentarze: Wyświetlaj: komentarzy na stronę

zanetka171

Dobrze że teraz zrobili 500+ nawet na pierwsze dziecko. Moim zdaniem każdemu dziecku się należą. To ogromne wsparcie i dziecko może bardzo skorzystać. Chociaż znam rodziny, które źle wykorzystują pieniążki ze świadczeń i szczerze opieka nic z tym nie robi. A wiedzą doskonale kto , co i jak.

dodano: 2019-08-11 11:15:27

moniawp5

Od kwietnia jesteśmy rodziną 500 +

dodano: 2018-06-15 11:48:08

marysiaz

rodzinne to groszowe sprawy, ale dobre i to

dodano: 2017-07-03 10:08:46

bezeluszek

ja pobieram na 2 dzieci , chociaż wg mnie powinien być górny próg dochodowy.Komuś przekroczy o kilka złoty nie dostanie na jedno chociaż ledwo ciągnie koniec z końcem a inny zarabia dużo a ze ma kilkoro dzieci jeszcze te 500 ma

dodano: 2017-06-14 22:29:21

Silver812

Znam rodzinę w której teraz ósme dziecko w drodze... z jednej strony mnie to przeraza a z drugiej podziwiam wręcz. ..

dodano: 2017-03-31 23:47:30

<<
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>


Musisz się zalogować lub zarejestrować, żeby dodać komentarz.