Regulamin programu testowego "Blogosfera"

Regulamin programu testowego "Blogosfera"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie testowym "Blogosfera" (dalej „Program”).
2. Organizatorami Programu jest: Canpol I Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164078, NIP: 118-00-28-608, Regon: 015495694 (zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”).
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Organizator.
4. Program obejmuje terytorium Polski i jest organizowany za pośrednictwem strony internetowej: http://canpolbabies.com/pl/ zwanej dalej „Stroną”.
5. Program skierowany jest do kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci, którzy prowadzą blog o tematyce związanej z ciążą i macierzyństwem.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „BLOGOSFERA”
§ 2

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Uczestnikami Programu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie (dalej: ,,Uczestnicy”) z wyjątkiem pracowników Organizatorów, oraz członków ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie za pośrednictwem Serwisu.
4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych Regulaminem zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Projekcie.

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
§ 3

1. Uczestnik jest zobowiązany do rejestracji w serwisie i podania swoich danych teleadresowych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania z kodem pocztowym, ulicą i jej nr, telefon, adres email), które są niezbędne do wysyłki nagród, w przypadku zakwalifikowania się do Programu
2. Uczestnik jest zobowiązany do napisanie na swoim blogu o chęci uczestnictwa w testach produktów w Programie Blogosfera Canpol babies i zachęcenia innych do udziału w Programie podając link do Blogosfery: http://canpolbabies.com/pl/blogosfera
3. Uczestnik jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia wszystkich aktywnych pól formularza zgłoszeniowego, co jest wymogiem niezbędnym do zarejestrowanie się w Programie.
4. Uczestnik wytypowany do testów jest zobowiązany do:
a. napisania recenzji o produkcie w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przesyłki (testerki),
b. podania na stronie Programu linku do recenzji . Aby to zrobić, należy wejść w menu rozwijanym Blogosfera, wybrać „Moje zgłoszenia”, a następnie wybrać „Uzupełnij dane” na aktualnym zgłoszeniu.
5. Uczestnik wytypowany do organizacji konkursu jest zobowiązany do:
a. przeprowadzenia konkursu w ciągu 30 dniu od dnia otrzymania informacji o wytypowaniu (organizatorki konkursu).
b. podania na stronie Programu linku do strony z konkursem organizowanym na swoim blogu . Aby to zrobić, należy wejść w menu rozwijanym Blogosfera, wybrać „Moje zgłoszenia”, a następnie wybrać „Uzupełnij dane” na aktualnym zgłoszeniu.
c. poinformowania osób biorących udział w konkursie na blogu poprzez umieszczenie stosownej informacji w wiadomości widocznej na stronie konkursu oraz w regulaminie konkursu, iż przystępując do konkursu wyrażają one zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Canpol I Sp. z o. o. SKA. na potrzeby Programu: „Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora oraz firmę Canpol I Sp. z o.o. SKA ich danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu i wysyłki nagród. Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).”
d. przesłania listy zwycięzców konkursu wraz z danymi teleadresowymi niezbędnymi do wysyłki produktów w okresie 10 dni od rozstrzygnięcia konkursu na adres mailowy: porady@canpolbabies.com
6. Uczestnik zobowiązuje się do nieusuwania wpisu o Programie oraz opinii o testowanym produkcie / wpisu konkursowego przez okres 12 miesięcy, od dnia rozstrzygnięcia ww. konkursu.
7. Uczestnik wytypowany do testów produktów w Programie nie może brać udziału w konkursach organizowanych przez blogerki w Blogosferze w ramach tej samej edycji (gdy nagrodami w konkursie blogerek są produkty takie same jak otrzymane przez Uczestnika).
8. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu produktu Organizatorowi. Koszty wysyłki pokrywa Uczestnik Projektu.


NAGRODY I ZASADY WYŁANIANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
§ 4

1. Organizator zobowiązuje się na początku każdej edycji do podania ilości nagród przewidzianych do testowania oraz do organizacji konkursów przez Uczestników.
2. Organizator może zmieniać liczbę przewidzianych nagród w kolejnych edycjach.
3. Organizator każdorazowo w kolejnych edycjach wybiera grupę Uczestników, którzy otrzymują produkty do testów lub do przeprowadzenia konkursu.
4. Organizator w ciągu 7 dni informuje wybranych Uczestników o wytypowaniu do testów lub organizacji konkursu drogą mailową oraz zamieszcza listę Uczestników do testów na stronie Programu.
5. Organizator przyzna Użytkownikowi wytypowanemu do testów lub laureatowi konkursu organizowanego w ramach Programu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego należnego odłącznej wartości odpowiednio nagrody głównej, wyróżnienia lub nagrody dodatkowej otrzymanych przez zwycięzcę Konkursu. Nagrody pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim nie będą wypłacane Użytkownikom/laureatom konkursu, lecz pobrane jako podatek dochodowy od wartości nagród i przekazane na rachunek właściwego urzędu skarbowego.


WYSYŁKA PRODUKTÓW TESTOWYCH
§ 5

1. Organizator wysyła produkty Uczestnikom wytypowanym do testów oraz laureatom konkursów organizowanych w ramach Programu. Nie wysyła produktów Uczestnikom organizującym owe konkursy.
2. Produkt do testowania wysyłany jest Uczestnikowi testującemu oraz zwycięzcom konkursu organizowanego przez Uczestnika za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na koszt Organizatora. Wysyłka odbywa się tylko na terenie Polski.
3. Produkt zostaje przesłany na adres zamieszkania podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub adres zamieszkania laureata konkursu podany przez Uczestnika organizującego konkurs.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego lub nieprawidłowe dane teleadresowe podane przez Uczestnika, uniemożliwiające przesłanie produktu Uczestnikowi lub laureatom Konkursu.
5. Jeśli adres podany przez Uczestnika będzie nieprawidłowy i będzie skutkowało to brakiem otrzymania przez niego przesyłki, automatycznie zostaje on pominięty w danym testowaniu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6. W przypadku otrzymania przez Uczestnika bądź laureata konkursu uszkodzonego i/lub niekompletnego produktu, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić problem Organizatorowi w dniu otrzymania przesyłki (mailowo na adres: porady@canpolbabies.com).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez firmę kurierską lub Pocztę Polską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Programu.
7. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 6

1. Uczestnicy przystępując do Programu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Programu. Dane uzyskane w związku z organizacją Programu będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.). Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Programem jest Canpol I Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430.
2. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że są one zgodne z prawdą. Użytkownicy, w stosunku do których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą automatycznie usuwani z Programu.
3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem pisemnie na adres Canpol I Sp. z o. o. SKA z siedzibą w Warszawie, 02-884 Warszawa przy ul. Puławskiej 430
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie.
5. Dane osobowe Uczestników Programu oraz laureatów konkursów są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia Programu, w tym wyłonienia zwycięzców danej edycji Programu, wydania produktów testowych/nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

ZMIANY REGULAMINU
§ 7

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, oraz w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Programu.
2. Zmiany regulaminu będą udostępniane na stronie Organizatora pod adresem http://canpolbabies.com/pl/, a także komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian sposób.
3. W przypadku niezaakceptowania zmian, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o takiej decyzji drogą mailową na adres: porady@canpolbabies.com.