{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Regulamin strony www.canpolbabies.pl

Objaśnienie pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej:

1. Serwis - serwis internetowy funkcjonujący w sieci Internet pod domeną www.canpolbabies.pl .

2. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z serwisu pod domeną www.canpobabies.pl, określający w szczególności prawa oraz obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Administratora.

3. Administrator – właściciel Serwisu - spółka pod nazwą „CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000732574, NIP: 118-00- 28-608, REGON: 015495694.

4. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w Serwisie oraz logowania.

6. Niezarejestrowany Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis, która nie dokonała rejestracji w Serwisie oraz Użytkownik, który nie dokonał logowania w Serwisie.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet, polegającej na umożliwieniu Użytkownikom oraz Niezarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z zawartości Serwisu na warunkach opisanych Regulaminem, w tym w szczególności nieodpłatne prezentowanie porad Użytkowników i zdobywanie punktów, oraz dodawanie opinii i komentarzy i punktów do porad innych Użytkowników Serwisu.

2. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, natomiast Niezarejestrowani Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z funkcjonalności Serwisu zarezerwowanych dla Użytkowników.

3. Grupą docelową Serwisu - z uwagi na produkty oferowane przez Administratora - są rodzice przy czym Administrator nie ogranicza świadczenia usług wobec Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników nie będących rodzicami.

4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz z usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu wymaga od Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników: - połączenia z publiczną siecią Internet; -zainstalowania lub korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.x lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 66.x lub nowszej, Google Chrome w wersji 73.x lub nowszej albo innej przeglądarki o zbliżonych parametrach lub wyższych; - włączonej obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies (vide zakładka: O nas/Polityka plików cookies); - do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie aplikacji zewnętrznych Usługobiorcy – np. Adobe Acrobat Reader DC w wersji 2019 lub wyższej.

5. Serwis jest zoptymalizowany do przeglądania w rozdzielczości 1920x1280.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia i przeszkody techniczne, które występują w sprzęcie, w tym komputerowym, używanym przez Użytkownika oraz Niezarejestrowanego Użytkownika w celu skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi oraz Niezarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

7. Administrator oświadcza, że w ramach korzystania z Serwisu Użytkownicy oraz Niezarejestrowani Użytkownicy posiadają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wulgarnych i obrażających innych. Użytkownicy oraz Niezarejestrowani Użytkownicy akceptując treść Regulaminu oświadczają, że nie naruszą powyższego zakazu.

§ 2 Rejestracja w Serwisie

1. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie dobrowolnie i nieodpłatnie.

2. Rejestracji w Serwisie dokonuje się za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego obejmujących adres e-mail, hasło i nazwa użytkownika.

3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu dokonywana w Serwisie w sposób wyraźny poprzez "zaznaczenie" umieszczonej w formularzu rejestracyjnym formuły o odpowiedniej treści.

4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie ma prawo do wyrażenia dwóch zgód tj. na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych związanych z profilem Serwisu, pochodzących od Administratora oraz/lub na używanie przez Administratora urządzeń końcowych np. telefonu, z których użytkownik korzysta w celach marketingu bezpośredniego Administratora.. Przedmiotowych zgód Użytkownik udziela przez ich wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie zgód dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonych w formularzu rejestracyjnym formuł o treści wskazującej na fakt wyrażenia zgody na otrzymywanie przedmiotowych informacji od Administratora lub/i do używania przez Administratora urządzeń końcowych w celach marketingu bezpośredniego .

5. Zarejestrowany Użytkownik, aby móc w sposób aktywny korzystać z Serwisu, obowiązany jest dokonać edycji swojego profilu poprzez wypełnienie formularza o następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia,  dane adresowe, numer telefonu.

6. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jednego użytkownika lub celowego zakładania kolejnych kont, na dane innych członków rodziny. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania takich kont.

§ 3 Dane osobowe

1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie ma świadomość, że Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe w celu realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną polegającej na korzystaniu z forum internetowego zamieszczonego na stronie www.canpolbabies.pl

2. Użytkownik wyrażając w formularzu rejestracyjnym zgodę na udział w testowaniu produktów marki Canpol i wyrażeniu zgody na udział w organizowanych przez Administratora konkursach ma świadomość, że Administrator będzie przetwarzał jego dane osobowe w celu przesyłania mu produktów marki Canpol do testowania i otrzymywania informacji o testowanym produkcie, a także w celu wyłonienia laureatów konkursu, wysyłki nagród i archiwizowania danych laureatów konkursów, a także w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego.

3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie realizacji umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie wyrażonej zgody na testowanie produktów Lovi i udziału w konkursach organizowanych przez Administratora, oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest archiwizowania danych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego oraz dla celów archiwizacyjnych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości. Może być także art. 9 ust. 2 lit e) RODO w sytuacjach, kiedy za pośrednictwem forum Użytkownik samodzielnie opublikuje informacje dotyczące jej stanu zdrowia bądź innych danych osobowych wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO.

4. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji i korzystania z usług forum.

5. Administrator będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w jego imieniu i na jego rzecz, w tym firmom które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne. Ponadto Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika przez czas korzystania z forum internetowego do czasu wyrejestrowania się z tego forum oraz po wyrejestrowaniu dla celów archiwizacyjnych i w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z prawa cywilnego. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika do momentu odwołania tej zgody.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  • Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

9.  Dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych lub możliwość skorzystania z przysługujących praw co do danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].   

§ 4 Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może:

a. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;

b. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

c. publikować treści ograniczonych prawami osób trzecich, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 5 Regulaminu

d. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym treści naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;

e. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;

f. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia jego prawidłowego działania;

g. generować nadmierne obciążenie Serwisu;

h. dodawać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych, obrażających czy pomawiających osoby trzecie.

2. Administrator udostępniając Serwis w sieci Internet nie dokonuje przeniesienia jakichkolwiek praw na rzecz Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników do Serwisu.

3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, innych niż zamieszczone przez Użytkowników, są zastrzeżone i stanowią własność Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych, nie zamieszczonych uprzednio w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu (z wyłączeniem elementów zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika tj. porad, komentarzy) poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 § 4 Działania Użytkownika w Serwisie – porady, komentarze

1. Użytkownik po dokonaniu skutecznej rejestracji w Serwisie ma możliwość prezentować na forum Serwisu własne pytania i porady oraz komentować artykuły i wpisy zamieszczane w Serwisie przez administratora i innych Użytkowników, z uwzględnieniem konieczności stosowania postanowień ustępów kolejnych.

2. Użytkownicy (10 osób) wybrani przez niezależne, złożone z ekspertów marki CANPOL jury (5 osób) co miesiąc wygrywają nagrody.

3. Zabrania się sprzedaży otrzymanych produktów jako czynności niezgodnej z ideą serwisu i nieuczciwej względem innych użytkowników.

4. Wszelkie zamieszczane przez Użytkownika na forum Serwisu treści – porady, opinie oraz komentarze - muszą być zgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, nie mogą również naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

5. Administrator Serwisu ma prawo ingerować w posty użytkowników.

6. Wpisy odbiegające od tematu działu na forum, a także komentarze nie wnoszące nic do tematu (np. „dokładnie”, „czemu nikt nie pisze”, „jak tam?”) mogą zostać usunięte przed Administratora Serwisu. 7. Zabrania się użytkownikom dublowania tematów rozmów w kilku wątkach na forum oraz pisania wielu postów jednego pod drugim, chyba że od poprzedniego postu upłynął czas 48 godzin. Powtarzające się rozmowy o tej samej tematyce, będą usuwane z forum przez Administratora Serwisu. 8. Wklejenie tekstu, którego autorem nie jest Użytkownik (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora oraz bez ingerencji w treść.

9. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych.

10. Przez fakt zamieszczania w Serwisie porad oraz/lub komentarzy Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do przedmiotowych porad oraz/lub komentarzy przez pozostałych Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników.

11. Zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie porad oraz innych treści oznacza udzielenie Administratorowi licencji na korzystanie z danej treści przez Administratora bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, technik gsm i umts, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem, iż korzystanie z przedmiotowych treści przez Administratora na ww. polach eksploatacji jest dozwolone w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji treści Serwisu.

12. Prawo do otrzymania nagród związanych z komentowaniem, o których mowa w § 5.5 ust. 3, nie dotyczy pracownika Administratora oraz osób pozostających z Administratorem w stosunku cywilnoprawnym.

§ 5.3 Wysyłka nagród Dostawy nagród w konkursach organizowanych w serwisie CANPOL, a także dostawy innych przedmiotów, w tym materiałów edukacyjnych, realizowane są wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Osoby przebywające za granicą, które zostały wyróżnione w konkursie i/lub zamówiły materiały, są zobowiązane do podania adresu wysyłki na terenie Polski.

§ 5 Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zamieszcza pochodzące od niego treści w Serwisie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień § 3 - § 4 Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści (porad, komentarzy) bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do legalności źródła pochodzenia czy bezprawności danej treści, w tym naruszenia postanowień § 4 - § 5 Regulaminu.

§ 6 Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści (porady/komentarze). Wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

2. Administrator nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek okoliczności niezależnych od działania lub zaniechania Administratora.

4. Administrator jest uprawniony do zmian funkcjonalności Serwisu w każdym czasie.

§ 7 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być składane przez Użytkowników, w tym Użytkowników Niezarejestrowanych, w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Administratora, z dopiskiem „serwis.canpolbabies.pl”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9 Postanowienia końcowe. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  30.10.2019 do dnia jego odwołania lub zmiany przez Administratora.