Rabaty do -64% SPRAWDŹ >>>

Darmowa dostawa już od 99 zł
{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Brak wyników wyszukiwania dla podanej frazy

Wystąpił błąd podczas wyszukiwania. Proszę spróbuj ponownie

Regulamin Serwisu https://canpolbabies.com/pl_PL

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej:

1. Serwis - serwis internetowy funkcjonujący w sieci Internet pod domeną https://canpolbabies.com/pl_PL

2.  Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny w Serwisie.

3. Polityka Cookies - dokument określający cele w jakich mogą być zapisywane i przechowywane Pliki cookies w urządzeniach Użytkowników przez Canpol oraz inne podmioty, działające za zgodą lub na zlecenie Canpol, warunki na jakich Użytkownik może decydować o zapisaniu albo usunięciu Plików cookies, w tym wyrazić zgodę na ich zapisanie.

4.  Pliki cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Użytkownika, podczas odwiedzin Użytkownika na stronie Serwisu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.

5. Forum - platforma dyskusyjna dedykowana dla rodziców, do korzystania z której wymagana jest rejestracja. Dostępna pod adresem: https://canpolbabies.com/pl_PL/forum-canpol-ladies w ramach domeny www.canpolbabies.com .

6.  Serwis lub Sklep – strona internetowa https://canpolbabies.com/pl_PL za pomocą której Administrator prowadzi sprzedaż rzeczy z oferty non-food oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym, reklamowym, a także w zakresie przetwarzania danych udostępnionych przez Klienta w związku z Ofertą lub Zamówieniem i za jego zgodą.

7. Regulamin - niniejszy dokument..

8. Administrator lub Sprzedawca – Spółka CANPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02 – 884 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000732574, posiadająca NIP: 1180028608 oraz REGON: 015495694, kapitał zakładowy 10 802 200,00 zł opłacony w całości.

9. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Klient lub Użytkownik - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która posiada Konto w Serwisie oraz która nie posiada Konta w Serwisie, oraz zawiera Umowę w ramach Serwisu.

11. Niezarejestrowany Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis, która nie dokonała rejestracji w Serwisie oraz Użytkownik, który nie dokonał logowania w Serwisie.

12. eRecruiter - to aplikacja internetowa będącą własnością eRecruitment Solutions, dostępna pod adresem internetowym https://system.erecruiter.pl, umożliwiająca Administratorowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi oraz bazą kandydatów. 

13. Newsletter -  wiadomości mailowe wysyłane regularnie do konkretnej grupy odbiorców przez firmę Canpol Sp. z o.o. mające charakter edukacyjny, promocyjny i handlowy. Warunkiem do otrzymywania newslettera jest dobrowolne, nieodpłatne i skuteczne zapisanie się jego subskrypcji. 

14. Formularz kontaktowy -  formularz, w którym Użytkownicy Serwisu zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

15. Konkurs - Konkurs przeprowadzany za pośrednictwem Internetu stanowi świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podmiot przeprowadzający taki konkurs zobowiązany jest do podania wszystkich informacji wskazanych w ustawie. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, organizator konkursu ma obowiązek sporządzenia regulaminu oraz udostępnienia go usługobiorcy, a więc osobie biorącej udział w konkursie, przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin taki określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki ich świadczenia.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Serwisu w sieci Internet, polegającej na umożliwieniu Użytkownikom oraz Niezarejestrowanym Użytkownikom korzystanie z zawartości Serwisu na warunkach opisanych Regulaminem, w tym w szczególności nieodpłatne prezentowanie porad Użytkowników i zdobywanie punktów, oraz dodawanie opinii i komentarzy i punktów do porad innych Użytkowników Serwisu.

2. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, natomiast Niezarejestrowani Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z funkcjonalności Serwisu zarezerwowanych dla Użytkowników.

3. Grupą docelową Serwisu - z uwagi na produkty oferowane przez Administratora - są rodzice przy czym Administrator nie ogranicza świadczenia usług wobec Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników niebędących rodzicami.

4. Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz z usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu wymaga od Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników: - połączenia z publiczną siecią Internet; -zainstalowania lub korzystania z przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 11.x lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 66.x lub nowszej, Google Chrome w wersji 73.x lub nowszej albo innej przeglądarki o zbliżonych parametrach lub wyższych; - włączonej obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies (zakładka: O nas/Polityka plików cookies); - do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów konieczne jest zastosowanie aplikacji zewnętrznych Usługobiorcy – np. Adobe Acrobat Reader DC w wersji 2019 lub wyższej.

5. Serwis jest zoptymalizowany do przeglądania w rozdzielczości 1920x1280.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia i przeszkody techniczne, które występują w sprzęcie, w tym komputerowym, używanym przez Użytkownika oraz Niezarejestrowanego Użytkownika w celu skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi oraz Niezarejestrowanemu Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

7. Administrator oświadcza, że w ramach korzystania z Serwisu Użytkownicy oraz Niezarejestrowani Użytkownicy posiadają zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wulgarnych i obrażających innych. Użytkownicy oraz Niezarejestrowani Użytkownicy, akceptując treść Regulaminu oświadczają, że nie naruszą powyższego zakazu.

§ 2 DANE OSOBOWE

1. Korzystanie z Serwisu związane jest z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.

2. Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430

3. Administrator przetwarza dane Użytkowników na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), zwanego dalej „RODO” oraz rozdziale 4 Ustawy.

4. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu wiąże się z rozpoczęciem zbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Serwisu danych eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego wyświetlania treści prezentowanych w Serwisie

5. Dla potrzeb skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych w § 49  Regulaminu wymaga się podania dodatkowy danych poza danymi eksploatacyjnymi, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Zakres tych danych określony jest w postanowieniach Polityki Prywatności odnoszących się do poszczególnych usług, w których określono, czy podanie danych jest obowiązkowe (wymagane), czy też nie (dobrowolne).

6. Poza danymi eksploatacyjnymi oraz danymi, które niezbędne są dla świadczenia usług, drogą elektroniczną, Administrator może przetwarzać, za zgodą Użytkownika, dodatkowe dane dla celów reklamy, marketingu bezpośredniego, telemarketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkownika

7. Zbieranie przez Administratora danych:

a. eksploatacyjnych nie może być wyłączone przez Użytkownika;

b. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w § 3, 4, 5, 7, 8, 9 - Regulaminu nie jest niezbędne dla korzystana z treści zamieszczonych w Serwisie, ale jest niezbędne dla potrzeb skorzystania ze ww. usług, w zakresie tam wskazanym;

c. dla celów reklamy, marketingu bezpośredniego, telemarketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji oraz udziału w Konkursach Użytkownika, czyli usług lub celów wskazanych w polityce cookies (link) oraz w §8 jest całkowicie dobrowolne i niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie nie blokuje możliwości korzystania z  treści zamieszczonych w Sklepie oraz usług wskazanych w § 3, 4, 5, 7 - Regulaminu.

  • 8. Szczegółowe informacje, w tym te wymagane w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników, reguluje odrębna Polityka prywatności oraz Polityka Cookies, dostępne za pośrednictwem linku ze stopki Serwisu

§ 3 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet. W szczególności Użytkownik nie może:

a. naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;

b. naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;

c. publikować treści ograniczonych prawami osób trzecich, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 5 Regulaminu

d. rozpowszechniać nielegalnych materiałów, w tym treści naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;

e. rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;

f. korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia jego prawidłowego działania;

g. generować nadmierne obciążenie Serwisu;

h. dodawać treści sprzecznych z obowiązującym prawem, społecznie niewłaściwych, w tym wulgarnych, obrażających czy pomawiających osoby trzecie.

2. Administrator, udostępniając Serwis w sieci Internet nie dokonuje przeniesienia żadnych praw na rzecz Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników do Serwisu.

3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, innych niż zamieszczone przez Użytkowników, są zastrzeżone i stanowią własność Administratora lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników żadnych praw do utworów czy baz danych w nim zawartych, niezamieszczonych uprzednio w Serwisie przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu (z wyłączeniem elementów zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika tj. porad, komentarzy) poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 4 REJESTRACJA NA FORUM

1. Użytkownik dokonuje rejestracji na Forum dobrowolnie i nieodpłatnie.

2. Rejestracji na Forum dokonuje się za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza poprzez wypełnienie pól formularza rejestracyjnego obejmujących adres e-mail, hasło i nazwa użytkownika.

3. Warunkiem korzystania z Forum jest akceptacja postanowień Regulaminu dokonywana w Serwisie w sposób wyraźny poprzez "zaznaczenie" umieszczonej w formularzu rejestracyjnym formuły o odpowiedniej treści.

4. Użytkownik, rejestrując się na Forum ma prawo do wyrażenia  zgody na otrzymywanie za pośrednictwem e-mail informacji reklamowych, handlowych związanych z profilem Serwisu, pochodzących od Administratora. Przedmiotowych zgód Użytkownik udziela przez ich wyraźne wyrażenie w Serwisie. Wyrażenie zgódy dokonuje się przez "zaznaczenie" umieszczonych w formularzu rejestracyjnym formuł o treści wskazującej na fakt wyrażenia zgody na otrzymywanie przedmiotowych informacji od Administratora.

5. Zarejestrowany Użytkownik, aby móc w sposób aktywny korzystać z Serwisu, obowiązany jest dokonać edycji swojego profilu poprzez wypełnienie formularza o następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej, hasło użytkownika.

6. Zabrania się aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jednego Użytkownika lub celowego zakładania kolejnych kont, na dane innych członków rodziny. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania takich kont.

§ 5 AKTYWNOŚĆ NA FORUM - komentarze, porady

1. Użytkownik po dokonaniu skutecznej rejestracji w Serwisie ma możliwość prezentować na forum Serwisu własne pytania i porady oraz komentować artykuły i wpisy zamieszczane w Serwisie przez administratora i innych Użytkowników, z uwzględnieniem konieczności stosowania postanowień ustępów kolejnych. Może również zgłaszać porady do publikacji  w Serwisie. 

2. Wszelkie zamieszczane przez Użytkownika na forum Serwisu treści – porady, opinie oraz komentarze - muszą być zgodne z postanowieniami Regulaminu, w szczególności nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, nie mogą również naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

3. Administrator Serwisu ma prawo dokonać redakcji porad mając na względzie poprawność językową oraz merytoryczną porady. Autor porady po publikacji porady przez Administratora może nie zgodzić się na zmiany redakcyjne i zgłosić prośbę o usunięcie porady przed upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym porada została opublikowana. 

4. Wpisy odbiegające od tematu działu na forum, a także komentarze nie wnoszące nic do tematu (np. „dokładnie”, „czemu nikt nie pisze”, „jak tam?”) mogą zostać usunięte przez Administratora Serwisu. 

5. Zabrania się użytkownikom dublowania tematów rozmów w kilku wątkach na forum oraz pisania wielu postów jednego pod drugim, chyba że od poprzedniego postu upłynął czas 48 godzin. Powtarzające się rozmowy o tej samej tematyce, będą usuwane z forum przez Administratora Serwisu. 

6. Wklejenie tekstu, którego autorem nie jest Użytkownik (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora oraz bez ingerencji w treść.

7. Niedopuszczalne jest samodzielne umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu przekazów reklamowych.

8. Przez fakt zamieszczania w Serwisie porad oraz/lub komentarzy Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do przedmiotowych porad oraz/lub komentarzy przez pozostałych Użytkowników oraz Niezarejestrowanych Użytkowników.

9. Zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie porad oraz innych treści oznacza udzielenie Administratorowi licencji na korzystanie z danej treści przez Administratora bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, technik gsm i umts, digitalizacja, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, z zastrzeżeniem, iż korzystanie z przedmiotowych treści przez Administratora na ww. polach eksploatacji jest dozwolone w związku z działalnością Serwisu, w ramach przedmiotowej działalności, promowania i prezentacji treści Serwisu.

10. Użytkownik może zgłaszać udział w Konkursie organizowanym za pośrednictwem Serwisu. Zasady przeprowadzania Konkursów reguluje odrębny regulamin, który wymaga zaakceptowania przez Użytkownika

§ 6 REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Jedną z kluczowych funkcjonalności Serwisu jest możliwość dokonywania zakupu produktów marki Canpol babies w sklepie internetowym w ramach domeny www.canpolbabies.com

2. Użytkownik dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.canpolbabies.com dobrowolnie i nieodpłatnie.

3. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania ze sklepu internetowego www.canpolbabies.com można znaleźć w regulaminie sklepu pod adresem: https://canpolbabies.com/pl_PL/sklep/regulamin_sklep 

§ 7 FORMULARZ KONTAKTOWY SERWISU

1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika żadnych formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania. Administrator zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego na czas nieoznaczony. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością Administratora, w zakresie tematycznym w nim określonym. Formularz jest dostępny pod adresem: https://canpolbabies.com/pl_PL/poznaj-nas/kontakt

2. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

- wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię, adres e-mail,wybór tematu korespondencji (nie jest to obowiązkowe), treść wiadomości,

- potwierdzenie walidacji formularza w formie “recaptcha”

- potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij”.

- potwierdzenie i zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki Prywatności (link)

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 8 ZAPIS DO NEWSLETTERA

1. Każdy użytkownik, który skutecznie zapisze się do newslettera będzie otrzymywać na swój adres e-mail wiadomości o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i handlowym.

2. Użytkownik zapisuje się do subskrypcji newslettera Canpol dobrowolnie i nieodpłatnie.

3. Aby skutecznie zapisać się do newslettera należy na dole strony wprowadzić swój adres e-mail (pole obligatoryjne) oraz imię (pole fakultatywne), a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się”. Następnie należy potwierdzić zapis poprzez wiadomość wysłaną na wskazany adres e-mail (tzw. double opt-in).

4. Wiadomości będą wysyłane nie częściej niż raz w tygodniu.

Aby zrezygnować z subskrypcji newslettera należy kliknąć w link oznaczony “Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji kliknij TUTAJ” na samym dole otrzymanej wiadomości mailingowej. Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do podstrony z wypisem, gdzie musi kliknąć przycisk “Wypisz mnie”. Może także dobrowolnie wskazać powód wypisu.

§ 9  APLIKOWANIE NA DOSTĘPNE OFERTY PRACY

1. Użytkownik ma możliwość aplikowania na dostępne oferty pracy w Canpol w ramach zakładki dostępnej pod adresem: https://canpolbabies.com/pl_PL/poznaj-nas/oferty-pracy 

2. Aby skutecznie aplikować na stanowisko poprzez Serwis należy kliknąć w przycisk “Aplikuj” w ramach wybranej przez użytkownika oferty pracy.

3. Serwis automatycznie przekieruje użytkownika na stronę eRecruiter gdzie należy wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Poniżej treści ogłoszenia należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknąć przycisk “Wyślij”.

4. Klauzula informacyjna znajduje się w treści każdej oferty pracy.

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zamieszcza pochodzące od niego treści w Serwisie na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany przestrzegać obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności postanowień § 3 - § 4 Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo bezpowrotnego usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika treści (porad, komentarzy) bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości, co do legalności źródła pochodzenia czy bezprawności danej treści, w tym naruszenia postanowień § 4 - § 5 Regulaminu.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkownikaw Serwisie treści (porady/komentarze). Wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.

2. Administrator nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek okoliczności niezależnych od działania lub zaniechania Administratora.

4. Administrator jest uprawniony do zmian funkcjonalności Serwisu w każdym czasie.

§ 12 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu mogą być składane przez Użytkowników, w tym Użytkowników Niezarejestrowanych, w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Administratora, z dopiskiem „serwis.canpolbabies.pl” lub poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://canpolbabies.com/pl_PL/poznaj-nas/kontakt wybierając temat “Wsparcie i serwis”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, na adres wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  30.09.2022 do dnia jego odwołania lub zmiany przez Administratora.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu oraz zmiany, aktualizacji lub usunięcia świadczonych aktualnie usług.

3. Informacje dotyczące praw Użytkowników oraz zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka Prywatności oraz Polityka Cookies.

4. Wszelkie zmiany w zapisach regulaminu oraz zakresie świadczonych usług wchodzą w życie w terminie 14 dni liczonych od daty publikacji wprowadzonych zmian lub nowej wersji regulaminu. Wszelkie zamówienia i usługi rozpoczęte przed wprowadzeniem zmian, będą kontynuowane na zasadach obowiązujących w dniu ich zlecenia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.


 

  •  

Bądźmy w kontakcie!

Interesują Cię najnowsze informacje o naszych produktach? Zapisz się do naszego Newslettera już teraz!

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Newslettera. ROZWIŃ ZWIŃ

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Canpol Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 430, 02-884 Warszawa (dalej Canpol lub Spółka).

e-mail: [email protected]

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania na Twój adres e-mail Newslettera.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Twoja zgoda.

Warunki na jakich będziemy wysyłać Newsletter opisaliśmy w naszym Regulaminie.

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?

Nie musisz korzystać z naszego Newslettera, ale jeśli zechcesz go otrzymywać musisz w tym celu podać nam adres poczty elektronicznej.

Nie jest obowiązkowe podanie Twojego imienia chociaż byłoby milej, gdybyś podał lub podała swoje imię.

Kto może mieć wgląd w Twoje dane?

Canpol będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Canpol.

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie. Wycofać zgodę możesz pisząc do nas na adres wskazany poniżej [email protected] jak również za pośrednictwem linku znajdującego się u dołu każdej ze stron Serwisu.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

  • Wycofania Twojej zgody w dowolnym momencie bez podania powodu jej wycofania;

  • Dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

  • Przenoszenia danych, tj. otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych przez okres w jakim je przetwarzamy a także do przesłania przez Ciebie tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony;

  • Sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;

  • Żądania usunięcia danych osobowych,

  • Ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.


 

Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do kogo możesz zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?

Inspektor Ochrony Danych Canpol: E-mail: [email protected] ewentualnie pisząc na adres Canpol Sp. z o. o. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Biuro: Słubica B, ul. Graniczna