{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

Zásady ochrany osobních údajů

Firma pod obchodním názvem CANPOL, společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě, Puławska 430, 02-884 Varšava, byla zapsána do rejstříku podnikatelů vedeného u Okresního soudu pro Varšavu, v obchodní divizi XII Státního soudního rejstříku, pod KRS: číslo 0000732574, DIČ: 118-00-28-608, REGON (IČ): 015495694, dále jen: Správce informuje, že na jeho webových stránkách se používají technologie, jako jsou soubory cookies, ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů za účelem personalizace obsahu a reklam a analýzy provozu na webových stránkách a na internetu.

V souvislosti s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále: „GDPR“) si prosím přečtěte následující informace. Návštěvou našich webových stránek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů správce.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Pokud používáte web canpolbabies.pl, zahrnují tato data například e-mailovou adresu, IP adresu nebo data ve službě nabízené správcem. Osobní údaje mohou být uloženy v cookies nebo podobných technologiích, které se používají při používání webových stránek.

Základ a účel zpracování

Správce ukládá a zpracovává data pro následující účely:

 • uzavření nebo plnění smlouvy, což jsou v tomto případě podmínky použití dané služby. Je-li taková smlouva uzavřena, je fyzická osoba oprávněna seznámit se s webovými stránkami správce, který zároveň může zpracovávat údaje v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • prodej produktů a služeb nabízených správcem (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 • plnění smluv o prodeji výrobků a služeb, včetně plnění smlouvy, vymáhání nebo obrany proti potenciálním nárokům (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f));
 • pro marketingové účely s použitím koncových zařízení používaných zákazníkem, pokud zákazník vydal samostatný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • pro účely zasílání obchodních informací správce e-mailem, pokud zákazník udělil samostatný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • pro účely zasílání zpravodajů, pokud byl zákazníkem udělen samostatný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, včetně daňových a účetních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • pro statistické a archivní účely (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f));
 • pro předcházení zneužívání a podvodům (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. f));
 • pro zpracovávání údajů pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou. Tento základ pro zpracování údajů se týká případů, kdy je zpracování oprávněné z důvodu potřeb správce, mimo jiné včetně potřeby zajistit bezpečnost služby, provádět statistická měření, zlepšovat služby a přizpůsobovat je potřebám a pohodlí uživatelů (např. personalizované služby), jakož i pro účely marketingu a propagace vlastních služeb správce na webových stránkách tohoto správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

V rámci služeb poskytovaných správcem budou údaje zpracovávány, pouze pokud bude k dispozici jeden z přípustných právních důvodů, a to pouze za účelem přizpůsobeným danému účelu, jak je popsáno výše. Údaje budou zpracovávány, dokud bude k dispozici účel pro jejich zpracování, to znamená, že pokud je udělen souhlas, tak dokud nebude odvolán, dokud nebudou provedeny omezené nebo jiné akce omezující souhlas, pokud jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy – pro dobu trvání smlouvy a pokud je základem pro zpracování údajů oprávněný zájem správce –, dokud takový oprávněný zájem neexistuje.

Přenos dat

Data se přenášejí v případě spolupráce se subdodavatelem (např. marketingovou agenturou) nebo poskytovatelem služeb (např. poskytovatelem datových úložišť). V takovém případě přenos údajů neopravňuje příjemce k jejich jakémukoli použití, ale pouze k jejich použití pro účely výslovně uvedené správcem a na příslušném právním základě. Přenos údajů v žádném případě nezbavuje převodce odpovědnosti za jejich zpracování. Údaje mohou být také předány orgánům veřejné správy, pokud jsou k tomu oprávněny platnými zákony a vznesou-li odpovídající požadavek.

Uživatelská práva

Uživatel webových stránek má s ohledem na údaje a jejich zpracování následující práva:

 • souhlas se zpracováním údajů lze kdykoli odvolat;
 • právo na přístup ke svým osobním údajům a na obdržení kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů;
 • právo požadovat výmaz údajů (právo být zapomenut) v případě okolností stanovených v článku 17 GDPR;
 • právo požadovat omezení zpracování údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů, týká se údajů zpracovávaných automatizovaným způsobem,
 • právo podat stížnost u orgánu dozoru (UODO, Stawki 2, Varšava), pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje protiprávně.

Získání dalších informací týkajících se ochrany osobních údajů a možnosti uplatnění práv týkajících se osobních údajů se uskuteční kontaktováním inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese: [email protected]

Zabezpečení osobních údajů

Správce provádí průběžnou analýzu rizik, aby zajistil, že osobní údaje zpracovává bezpečným způsobem, přičemž zajišťuje zejména to, že k údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, a to pouze v rozsahu nezbytném vzhledem k prováděným úkonům. Správce zajišťuje, aby všechny operace s osobními údaji byly zaznamenávány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky.

Správce přijímá veškerá nezbytná opatření, aby jeho subdodavatelé a další spolupracující subjekty zaručili použití vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli zpracovávají Osobní údaje jménem správce.

 

 

Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.