{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žádné výsledky vyhledávání pro danou frázi

Během vyhledávání došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY www.canpolbabies.com

Definice

Kdykoli se v těchto všeobecných smluvních podmínkách objeví následující termíny, je třeba je chápat v souladu s níže uvedenou definicí:

1. Webová stránka – webová stránka fungující na internetu na doméně www.canpolbabies.pl.

2. Všeobecné smluvní podmínky – tyto všeobecné smluvní podmínky pro používání webových stránek pod názvem domény www.canpolbabies.com, které specifikují zejména práva a povinnosti uživatelů webových stránek a správce.

3. Správce – vlastník webových stránek, společnost pod obchodním názvem CANPOL, společnost s ručením omezeným, se sídlem ve Varšavě, Puławska 430, 02-884 Varšava, zapsán do rejstříku podnikatelů vedeného Okresním soudem ve Varšavě v obchodní divizi XII Státního soudního rejstříku pod KRS: číslo 0000732574, DIČ: 118-00-28-608, REGON (IČ): 015495694.

4. Zákon – zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky.

5. Uživatel – osoba používající webovou stránku, která se zaregistrovala na webové stránce a přihlásila se.

6. Neregistrovaný uživatel – návštěvník webové stránky, který se na webové stránce nezaregistroval, a uživatel, který se na webovou stránku nepřihlásil.

§ 1 Všeobecná ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky definují zásady, na základě kterých správce poskytuje služby elektronickými prostředky uživatelům a neregistrovaným uživatelům v souvislosti s fungováním webové stránky na internetu, přičemž správce umožňuje používat obsah webové stránky za podmínek popsaných v těchto všeobecných smluvních podmínkách, zejména umožňuje bezplatnou prezentaci rad uživatelů, získávání bodů a také přidávání názorů a komentářů a bodů k radám ostatních uživatelů webových stránek.

2. Přístup na webovou stránku je povolen všem uživatelům veřejné internetové sítě, zatímco neregistrovaní uživatelé nejsou oprávněni využívat funkce webových stránek vyhrazené uživatelům.

3. Cílovou skupinou webové stránky jsou vzhledem k produktům nabízeným správcem rodiče, ale správce neomezuje poskytování služeb uživatelům a neregistrovaným uživatelům, kteří nejsou rodiči.

4. Řádné používání webových stránek a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek vyžaduje, aby se uživatelé a neregistrovaní uživatelé připojili k veřejné internetové síti, nainstalovali si nebo použili Internet Explorer verzi 11.x nebo novější, Mozillu Firefox verzi 66.x nebo novější, Google Chrome verzi 73.x nebo jakoukoli novější nebo jiný prohlížeč s podobnými parametry nebo vyššími, povolili Java skripty a applety a cookies (viz tabulka: O nás/Zásady používání souborů cookies); „Pro správné zobrazení určitých objektů je nutné použít externí aplikace uživatele služby – např. Adobe Acrobat Reader DC verze 2019 nebo vyšší.

5. Web je optimalizován pro prohlížení v rozlišení 1920x1280.

6. Správce nenese odpovědnost za technická omezení a překážky, které se vyskytnou ve vybavení, včetně hardwaru používaného uživatelem a neregistrovaným uživatelem za účelem používání webových stránek, a které brání v použití webových stránek uživatelem nebo neregistrovaným uživatelem.

7. Správce prohlašuje, že v rámci používání webových stránek je uživatelům a neregistrovaným uživatelům zakázáno poskytovat nezákonný obsah, včetně obsahu, který je vulgární a urážlivý vůči ostatním. Přijetím těchto podmínek prohlašují uživatelé a neregistrovaní uživatelé, že neporuší výše uvedený zákaz.

§ 2 Registrace na webové stránce

1. Uživatel se na webové stránce registruje dobrovolně a bezplatně.

2. Registrace na webové stránce se provádí prostřednictvím webové stránky pomocí formuláře uvedeného na webové stránce vyplněním polí registračního formuláře, tj. e-mailová adresa, heslo a přihlášení.

3. Použití webových stránek je podmíněno přijetím ustanovení všeobecných smluvních podmínek vystavených na webových stránkách „zaškrtnutím“ příslušného políčka vedle fráze v registračním formuláři.

4. Registrací na webové stránce má uživatel právo vyjádřit dva souhlasy, tj. přijímat prostřednictvím e-mailu reklamu a obchodní informace související s profilem webové stránky pocházející od správce a/nebo používat koncová zařízení správce, např. telefon používaný uživatelem pro účely přímého marketingu správce. Uživatel uděluje tento souhlas vyjádřením na webových stránkách. Vyjádření souhlasu je realizováno „zaškrtnutím“ políčka umístěného v registračním formuláři s obsahem naznačujícím souhlas s přijímáním informací od správce a/nebo s použitím koncových zařízení správcem pro účely přímého marketingu.

5. Aby mohl uživatel aktivně používat webovou stránku, musí svůj profil upravit vyplněním formuláře s následujícími osobními údaji: jméno, příjmení, datum narození, údaje o adrese, telefonní číslo.

6. Uživateli je zakázáno aktivně používat dva nebo více účtů nebo si záměrně zřizovat další účty s využitím údajů ostatních členů rodiny. Správce si vyhrazuje právo tyto účty smazat.

§ 3 Osobní údaje

1. Uživatel si je při registraci na webové stránce vědom, že správce bude zpracovávat jeho osobní údaje za účelem plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb spočívajícím v používání online fóra umístěného na webové stránce www.canpolbabies.pl

2. Uživatel si je souhlasem v registračním formuláři s účastí na testování produktů Canpol a v soutěžích pořádaných správcem vědom toho, že správce bude zpracovávat jeho osobní údaje za účelem zasílání produktů Canpol k testování a získávání informací o testovaném produktu a také za účelem výběru vítězů soutěže, zasílání cen a archivace údajů vítězů soutěží a za účelem zajištění veškerých nároků vyplývajících z občanského práva.

3. Základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – v rozsahu plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jde o souhlas testovat výrobky Canpol babies a účast na soutěžích pořádaných správcem, a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, kde je oprávněným právním zájmem archivace dat, aby bylo možné zabezpečit jakékoli nároky vyplývající z občanského práva a pro účely archivace zvláštními ustanoveními, jako je Zákon o účetnictví. Základem pro zpracování může být také čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR v situacích, kdy uživatel zveřejňuje informace o svém zdraví nebo jiné osobní údaje uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR.

4. Poskytování údajů není povinné, ale je nezbytné k dokončení procesu registrace a využívání služeb fóra.

5. Správce předá osobní údaje uživatele dalším příjemcům pověřeným zpracováním osobních údajů jeho jménem, včetně společností, které správci poskytují služby IT. Kromě toho může správce zveřejnit osobní údaje uživatele dalším příjemcům, pokud taková povinnost vyplývá z právních ustanovení.

6. Osobní údaje uživatele nebudou předány zemím třetího světa a mezinárodním organizacím.

7. Správce bude zpracovávat osobní údaje uživatele po dobu používání online fóra až do odhlášení z tohoto fóra a po zrušení registrace pro účely archivace a pro zajištění případných nároků vyplývajících z občanského práva. Pokud jde o osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, bude správce zpracovávat osobní údaje uživatele až do odvolání souhlasu.

8. Uživatel má právo na:

                přístup ke svým osobním údajům a na obdržení kopie zpracovávaných osobních údajů;

                opravu nepřesných osobních údajů;

                požadování výmazu údajů (právo být zapomenut) v případě okolností stanovených v článku 17 GDPR;

                požadování omezení zpracování údajů v případech uvedených v článku 18 GDPR;

                vznesení námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v článku 21 GDPR;

                přenositelnost údajů, týká se údajů zpracovávaných automatizovaným způsobem,

                Uživatel má právo podat stížnost u orgánu dozoru (UODO, Stawki 2, Varšava), pokud se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje protiprávně.

9.            Získání dalších informací týkajících se ochrany osobních údajů a možnosti uplatnění práv týkajících se osobních údajů se uskuteční kontaktováním inspektora ochrany údajů na e-mailové adrese: [email protected] [email protected].   

§ 4 Všeobecné podmínky používání webové stránky

1. Webovou stránku lze používat pouze v souladu s platnými právními předpisy, ustanoveními těchto všeobecných smluvních podmínek a s dobrými mravy pro používání internetu (Netiketa). Uživatel nemůže zejména:

a. porušovat práva ostatních uživatelů na používání webové stránky;

b. porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran;

c. zveřejňovat obsah omezený právy třetích stran s přihlédnutím k ustanovením § 5 odst. 5 všeobecných smluvních podmínek

d. distribuovat nelegální materiál, včetně obsahu, který jakýmkoli způsobem porušuje příslušné zákony vyzývající k rasové, etnické nebo náboženské nenávisti, obsahující pornografický obsah, schvalování fašismu, nacismu, komunismu, šíření násilí, urážení náboženského cítění, porušování práv ostatních;

e. distribuovat propagační nebo reklamní materiály;

f. používat webovou stránku takovým způsobem, který může vést k narušení jejího řádného fungování;

g. generovat nadměrné pracovní zatížení na webové stránce;

h. přidávat obsah, který je v rozporu s platnými zákony, společensky nevhodný, včetně obsahu, který je vulgární, urážlivý nebo pomlouvačný vůči třetím stranám.

2. Správce zpřístupněním webové stránky na internetu nepřenáší žádná práva na uživatele a neregistrované uživatele webové stránky.

3. Všechna práva k webové stránce, včetně grafických a textových prvků, jiná než ta, která zveřejňují uživatelé, jsou vyhrazena a představují vlastnictví správce nebo jiných fyzických nebo právnických osob, pokud není výslovně uvedeno jinak. Použití obsahu webové stránky neznamená pro uživatele získání jakýchkoli práv k dílům nebo databázím v nich obsažených, které uživatel dříve nezveřejnil na webové stránce. Uživatel je oprávněn používat tato díla nebo databáze pouze v rozsahu přípustného použití uvedeného v ustanoveních zákona ze dne 4. února 1994 o autorských právech a právech souvisejících a zákona ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži. Kopírování, úpravy nebo přenos jakékoli části webové stránky bez předchozího písemného souhlasu správce je zakázáno (s výjimkou prvků zveřejněných na webové stránce uživatelem, tj. doporučení, komentáře), s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno příslušnými právními ustanoveními.

4. Všechny názvy produktů, obchodní názvy a další individualizovaná označení uvedená na webové stránce, která představují chráněné ochranné známky, podléhají právní ochraně podle zákona ze dne 30. června 2000 o právu průmyslového vlastnictví a zákona ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži.

§ 4 Jednání uživatele na webu: Doporučení, komentáře

1. Po úspěšné registraci na webové stránce může uživatel prezentovat své vlastní otázky a rady na fóru webové stránky a komentovat články a příspěvky publikované na webové stránce správcem a dalšími uživateli, s ohledem na nutnost použití ustanovení následujících odstavců.

2. Uživatelé (10 osob) vybraní nezávislou porotou složenou z CANPOL odborníků (5 osob) vyhrávají ceny každý měsíc.

3. Je zakázáno prodávat přijaté produkty, protože toto jednání je v rozporu se záměrem webové stránky a nečestné vůči ostatním uživatelům.

4. Veškerý obsah zveřejněný uživatelem na fóru webové stránky, tj. doporučení, názory a komentáře, musí být v souladu s ustanoveními všeobecných smluvních podmínek, zejména nesmí být v rozporu s platnými zákony a slušností a nesmí porušovat práva jiných osob, zejména autorská a osobní práva.

5. Správce webové stránky má právo zasahovat do příspěvků uživatelů.

6. Správce webové stránky může mazat příspěvky odchylující se od tématu sekce fóra, stejně jako komentáře, které se nevyjadřují k tématu (např. „přesně“, „proč nikdo nepíše“, „jak se máš?“). 7. Uživatelům je zakázáno duplikovat témata konverzací v několika vláknech fóra a psát více příspěvků pod sebe, pokud od předchozího příspěvku neuplynulo 48 hodin. Opakované konverzace na stejné téma budou správcem webové stránky z fóra odstraněny. 8. Pokud uživatel vkládá text, který není jeho (cituje), vždy uvede jméno autora a nebude zasahovat do jeho obsahu.

9. Je nepřijatelné, aby uživatelé umisťovali reklamní sdělení na webovou stránku.

10. Zveřejněním doporučení a/nebo komentářů na webové stránce uživatel souhlasí s přístupem ostatních uživatelů a neregistrovaných uživatelů k těmto doporučením a/nebo komentářům.

11. Zveřejněním uživatelského doporučení a dalšího obsahu na webové stránce se rozumí udělení licence k používání obsahu správci bez jakýchkoli časových a územních omezení a bez platby v následujících oblastech použití: záznam a reprodukce na internetu, použití tisku, reprografické techniky, film, magnetický záznam, elektronická média, techniky GSM a UMTS, digitalizace, marketing, vkládání do počítačové paměti, veřejná reprodukce, výstava, zobrazování, vysílání a opakované vysílání, pronájem, leasing, vysílání pomocí kabelového a/nebo bezdrátového videa a zvuku a prostřednictvím satelitu způsobem, který je běžně k dispozici a kódovaný, záznam na hmotná média, reprodukce jakoukoli technikou, vkládání do multimediální sítě, včetně internetu, distribuce v mobilní síti s tím, že použití obsahu správcem výše uvedených oblastí použití je povoleno v souvislosti s aktivitami webové stránky, jako součástmi činnosti subjektu, propagace a prezentace obsahu webové stránky.

12. Právo na odměnu za komentáře uvedené v § 5.5 odst. 3 se nevztahuje na zaměstnance správce a osoby, které se správcem zůstávají v občanskoprávním vztahu.

13. Doručování cen v rámci soutěží pořádaných na CANPOL webové stránce, jakož i doručování dalších předmětů, včetně edukačních materiálů, se uskutečňují pouze na území Polska prostřednictvím kurýrních společností nebo Polské pošty. Osoby s bydlištěm v zahraničí, které byly oceněny v soutěži a/nebo si objednaly materiály, jsou povinny uvést dodací adresu v Polsku.

§ 5 Odpovědnost uživatele

 1. Uživatel zveřejňuje svůj obsah na webové stránce na své vlastní riziko a je povinen dodržovat platné právní předpisy a ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména ustanovení § 3 – § 4 všeobecných smluvních podmínek.

2. Ve zvláštních případech si správce vyhrazuje právo nenávratně smazat obsah (doporučení, komentáře) zveřejněný uživatelem bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu, zejména pokud existují pochybnosti o tom, zda jsou zdroje legální a obsah zákonný, jakož i v případě porušení ustanovení § 4 – § 5 všeobecných smluvních podmínek.

§ 6 Odpovědnost správce

1. Správce nenese odpovědnost za obsah zveřejněný uživatelem na webové stránce. Za své aktivity na webové stránce nese výhradní odpovědnost uživatel webových stránek.

2. Správce nezaručuje možnost připojení a vyhrazuje si právo pozastavit přístup na webovou stránku z technických důvodů.

 3. Správce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené v důsledku okolností nad rámec jednání a opomenutí správce.

4. Správce je oprávněn kdykoli změnit funkce webové stránky.

§ 7 Stížnosti

1. Stížnosti týkající se provozu webové stránky mohou uživatelé včetně neregistrovaných uživatelů podávat písemně doporučeným dopisem na adresu sídla správce s poznámkou „serwis.canpolbabies.pl“.

2. Stížnost by měla obsahovat údaje stěžovatele umožňující odpověď na stížnost a stručný popis předmětu.

3. Uživatel bude o výsledku stížnosti informován do 14 dnů od data podání stížnosti na adresu uvedenou v žádosti týkající se stížnosti.

§ 9 Závěrečná ustanovení Tyto všeobecné smluvní podmínky platí od 30. 10. 2019 do odvolání nebo změny správcem.

Buďme v kontaktu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost). ROZŠÍŘIT KOLAPS

Informační klauzule: Správcem vašich osobních údajů je Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (dále Canpol nebo společnost).

Pro jaké účely a na jakém základě zpracováváme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se budou zpracovávat pro účely zasílání newsletteru na vaši e-mailovou adresu. 
Podkladem pro zpracování vašich osobních údajů společností Canpol je váš souhlas, tj. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na legálnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
Canpol bude poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, kteří byli pověřeni zpracováním osobních údajů jménem a ve prospěch společnosti Canpol. Kromě toho bude Canpol poskytovat vaše osobní údaje jiným příjemcům, pokud bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů.
Vaše údaje se nebudou předávat do třetích zemí a mezinárodním organizacím. 

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
Společnost Canpol bude zpracovávat vaše osobní údaje do doby odvolání vašeho souhlasu se zpracováním. 

Jaká máte práva?
Máte právo na:
• přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• opravu svých nesprávných údajů;
• odstranění údajů (právo být zapomenut) v případě výskytu okolností uvedených v čl. 17 GDPR;
• na omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
• podání námitky proti zpracování údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
• přenositelnost poskytnutých údajů, zpracovávaných automatizovaným způsobem;
• a dále právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním údajů.
Pokud se domníváte, že se vaše údaje zpracovávají způsobem, který je v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost k dozorčímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt 
Pokud potřebujete další informace související s ochranou osobních údajů nebo chcete využít práva, která vám náležejí, kontaktujte nás:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: E-mail: [email protected]
Canpol Sp. z o. o., se sídlem ve Varšavě, ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.