{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

Kvalita a bezpečnosť

Konáme na základe poslania našej spoločnosti: „Spoločne vytvárame zážitok z krásneho materstva“, venujeme osobitnú pozornosť tomu, aby sa všetky výrobky značky Canpol babies vyznačovali vysokou kvalitou, atraktívnym a moderným dizajnom a spĺňali normatívne a právne požiadavky z hľadiska bezpečnosti.

Kvalita a bezpečnosť našich výrobkov sa kontroluje na viacerých stupňoch:

Pri navrhovaní našich výrobkov dodržiavame bezpečnostné požiadavky stanovené v európskych normách. Všetky návrhy od rodičov sú pre nás cenné a každý detail je dôležitý. Napríklad kotúč cumlíka musí mať určitú veľkosť, aby sa vylúčilo riziko zadusenia; otvory v štíte by mali mať vhodný priemer, aby sa zabránilo zaseknutiu prsta dieťaťa.

Prototyp výrobku sa dôkladne testuje v našom vlastnom laboratóriu nových výrobkov. Vykonávame funkčné a mechanické testy, vhodne zvolené pre sortiment spoločnosti Canpol babies. Pri fľašiach na kŕmenie vykonávame testy odolnosti pri vyváraní a používaní v mikrovlnnej rúre a umývačke, kontrolujeme presnosť stupnice, tesnosť, odvetrávanie cumlíkov a trvanlivosť potlače.

Pri hračkách overujeme fungovanie konkrétnych funkcií, hľadáme malé časti alebo ostré hrany, vykonávame nárazové a pevnostné skúšky, vyberáme spôsob čistenia. Výrobky, ktoré úspešne prejdú prvou fázou testovania, sa potom testujú na bezpečnosť a chemické požiadavky v akreditovaných a medzinárodne uznávaných laboratóriách.

Kontrola kvality dodávok, audity dodávateľov

Kvalitu dodávaných materiálov a polotovarov kontroluje oddelenie zabezpečenia kvality, ktoré má laboratórium kontroly kvality. Vyrábať sa môžu len bezpečné materiály s príslušnými skúškami alebo certifikátmi. U našich dodávateľov vykonávame pravidelné kontrolné návštevy.

Kontrola kvality výroby a hotových výrobkov

Oddelenie zabezpečenia kvality kontroluje kvalitu výrobkov, ich súlad so schválenými normami a správnosť výrobných procesov. Testy výrobkov vychádzajú z plánov kontrol a všetky externe certifikované testy a certifikáty sa pravidelne obnovujú.

Spolupráca s externými inštitúciami a združeniami

V záujme neustáleho prístupu k najnovším poznatkom a informáciám spolupracujeme s: orgánmi dohľadu nad trhom vrátane obchodnej inšpekcie, hygienických a epidemiologických staníc, Úradu pre hospodársku súťaž, Poľského združenia výrobcov hračiek a detských potrieb, Svetového združenia výrobcov fliaš a cumlíkov (WSAP); konzultačným miestom REACH a CLP pod záštitou Ministerstva podnikania a technológií; svetovými odborníkmi na moderné technológie, požiadavky na výrobky, plánované zmeny noriem a právnych predpisov.

Spotrebiteľské testy

Spoločnosť Canpol vyvinula program testovania výrobkov, ktorý nám umožňuje zhromažďovať spätnú väzbu od našich zákazníkov. Na jej základe určujeme úroveň funkčnosti a atraktívnosti našich produktov a dokážeme ich vylepšovať. Vďaka tomu spoluvytvárame značku Canpol babies s mamičkami z celého Poľska na základe ich poznatkov a skúseností.

Certifikáty

Spoločnosť Canpol neustále zvyšuje kvalitu a výrobné normy svojich výrobkov. Neustále zdokonaľujeme svoje činnosti na základe nasledujúcich medzinárodných noriem ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu):

ISO 9001 Systémy manažérstva kvality: Od roku 2009 sme držiteľmi certifikátu ISO 9001 od certifikačného orgánu Bureau Veritas Certification. Potvrdzuje, že systém manažérstva kvality v spoločnosti Canpol bol uznaný ako vyhovujúci požiadavkám normy ISO 9001 v oblasti dizajnu produktov a obalov, výroby a predaja potrieb pre deti a dojčiace matky. Certifikát sa pravidelne obnovuje, každý rok sa v spoločnosti uskutočňujú externé kontrolné audity.

ISO 22716 Správna výrobná prax (SVP): Certifikát SVP sme získali v roku 2014 po audite, ktorý vykonal certifikačný orgán TÜV NORD. Dokazuje, že spoločnosť Canpol uplatňuje správnu výrobnú prax, t. j. najlepšie známe pravidlá, postupy a praktiky potrebné na výrobu kvalitného, bezpečného a nekontaminovaného výrobku.  V rámci SVP sme v spoločnosti zaviedli preventívne hygienické zóny, zvýšili sme štandardy čistoty vo výrobe a zaviedli sme ďalšie interné kontrolné mechanizmy. Certifikát sa pravidelne obnovuje, raz ročne sa v spoločnosti Canpol vykonáva externý kontrolný audit.

ISO 13485 Systém manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky: Norma bola čiastočne implementovaná a nie je certifikovaná. Zavedená s cieľom zabezpečiť, aby sa predaj a výroba zdravotníckych pomôcok uskutočňovali v súlade s očakávaniami zákazníkov a zároveň aby sa zabezpečil súlad s právnymi požiadavkami na bezpečnosť zdravotníckych pomôcok.

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva: Norma bola čiastočne zavedená, ale nie je certifikovaná. Spoločnosť Canpol zohľadňuje environmentálne otázky na každej úrovni riadenia. Naším cieľom je vytvárať programy umožňujúce vykonávať činnosti ohľaduplné voči životnému prostrediu, ako je využívanie technických a technologických riešení obmedzujúcich škodlivosť procesov pri zdroji, vylúčenie používania látok škodlivých pre životné prostredie, vykonávanie racionálneho podnikania ohľaduplného voči životnému prostrediu a neohrozujúceho odpadové hospodárstvo, znižovanie emisií znečisťujúcich látok atď.

Vzhľadom na negatívne stanovisko Európskej komisie týkajúce sa chemickej zlúčeniny bisfenol A (BPA), ktorá sa nachádza v polykarbonátových (PC) fľašiach na kŕmenie dojčiat, sme sa rozhodli, že do našich polykarbonátových výrobkov začleníme ekvivalentné materiály vyrobené z alternatívnych surovín (napr. polypropylén, tritan, silikón), ktoré neobsahujú BPA. Preto svojim zákazníkom zaručujeme, že všetky výrobky Canpol babies sú vyrobené zo starostlivo zvolených a bezpečných materiálov a neobsahujú BPA. Na obaloch všetkých výrobkov Canpol určených na kŕmenie dojčiat je na viditeľnom mieste umiestnené označenie „BPA free“ (Neobsahuje BPA), ktoré označuje, že výrobok neobsahuje bisfenol A. Výrobky Canpol babies sa tiež pravidelne testujú, aby sa zabezpečila úplná kontrola kvality v každej fáze výroby, počnúc surovinami, cez výrobný proces až po konečný výrobok. Výsledky týchto testov potvrdzujú, že sú úplne bezpečné. Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že pred uvedením výrobkov z alternatívnych materiálov na trh boli polykarbonátové potreby na kŕmenie detí Canpol babies podrobené prísnemu testovaniu na prítomnosť BPA v súlade s normou platnou v Poľskej republike a EÚ. Je potrebné zdôrazniť, že obsah BPA vo výrobkoch na kŕmenie detí Canpol bol výrazne nižší, ako povoľuje európska norma.

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.