{{ result.label }}

{{ result.excerpt | striphtml }}

Žiadne výsledky vyhľadávania pre daný výraz

Pri vyhľadávaní sa vyskytla chyba. Skúste to znova

O nás

O spoločnosti

Spoločnosť Canpol je lídrom v oblasti potrieb pre bábätká na poľskom trhu. Spoločnosť už 30 rokov reaguje na potreby najmenších a ich rodičov v 50 krajinách sveta ponukou kompletného sortimentu výrobkov na kŕmenie, starostlivosť, blaho, hranie a bezpečnosť.

Orientácia na rodinu a starostlivosť

Čo nás odlišuje na trhu, umožňuje nám vytvárať bezpečné a inovatívne produkty a pomáha nám prispôsobovať sa neustále sa meniacim očakávaniam našich zákazníkov? Dlhoročné skúsenosti mamičiek – tých, ktoré pracujú v našej spoločnosti, ako aj mamičiek využívajúcich produkty spoločnosti Canpol babies, s ktorými spoločnosť vedie otvorený dialóg. 

Vďaka schopnostiam našich klientov pomáhame ostatným mamičkám vytvárať bezpečný a pestrý svet pre každé dieťa a budovať našu spoločnosť na takých hodnotách, ako sú starostlivosť a rodina. Využívame znalosti skúsených mamičiek, vďaka ktorým rodičom ponúkame bezpečné produkty a know-how. Ako spoločnosť, ktorá ponúka najširší sortiment potrieb v Poľsku, máme potrebné kompetencie, aby sme mamičkám poradili v každom aspekte starostlivosti o dieťa.

Inovácie a vývoj

Canpol babies sa od ostatných značiek odlišuje tým, že má vlastnú výrobu. Náš strojový park neustále rozvíjame. V roku 2013 sme otvorili ďalšiu továreň s plochou takmer 10 000 m2, čím sme sa stali jedným z najväčších a najmodernejších výrobcov potrieb pre bábätká v Európe.
Jedinečnosť našej ponuky spočíva aj v tom, že je založená na vlastnej tvorbe. Náš tím grafických dizajnérov vytvára charakteristické kolekcie produktov a dizajnov. Dlhoročné skúsenosti založené na znalostiach mamičiek pracujúcich v našej spoločnosti nám umožňujú vytvárať bezpečné a inovatívne výrobky.

Farebnosť a bezpečnosť

Naše výrobky sa vyznačujú bezpečnosťou (o bezpečnostných testoch a bezpečnosti produktov sa viac dozviete v časti Testy a certifikáty) a farebnosťou, čo prináša deťom radosť a pomáha im pri správnom rozvoji. Neustále vylepšujeme naše produkty, prinášame nové a vytvárame jedinečné kolekcie plné zaujímavých vzorov a tvarov.  

Ocenenia

V priebehu rokov získala značka Canpol babies ocenenia od prestížnych inštitúcií a obchodných časopisov, rovnako ako aj od najčítanejších časopisov pre rodičov v Poľsku. Mesačník Puls Biznesu udelil našej spoločnosti niekoľkokrát za sebou cenu Gazela Biznesu za najdynamickejšie sa rozvíjajúcu spoločnosť. Časopis Forbes nás trikrát odmenil cenou Forbes Diamant pre poľské firmy s výrazným rastom trhovej hodnoty. V roku 2008 sa spoločnosť Canpol umiestnila na treťom mieste v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najlepších poľských značiek, ktorý zostavuje denník Rzeczpospolita. Spoločnosť Canpol taktiež získala európsku medailu od Európskeho výboru pre integráciu, ako aj titul Vynikajúci exportér roka udeľovaný združením poľských vývozcov. V minulých rokoch boli výrobky Canpol babies ocenené mesačníkmi: Dziecko, Twój Maluszek a Mam Dziecko.

Informácie týkajúce sa cezhraničného zlúčenia

v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Obchodná spoločnosť CANPOL Slovakia, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 420 065, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 35399/N, (ďalej len „Canpol SK“), týmto v súvislosti s pripravovaným cezhraničným zlúčením so spoločnosťou MALEWO Havířov, s.r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právnych predpisov Českej republiky, so sídlom: Těšínská 445, 739 34 Šenov, Česká republika, IČO: 25380257, vedenou v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave pod číslom zápisu: C 16818 (ďalej len „Malewo CZ“), v dôsledku ktorého sa spoločnosť Canpol SK ako zanikajúca spoločnosť zruší bez likvidácie a spoločnosť Malewo CZ sa stane jej nástupníckou spoločnosťou (ďalej len „Cezhraničné zlúčenie“), v zmysle ustanovenia § 69aa ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) vo svojom sídle na adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, zverejňuje nasledovné informácie a dokumenty:
a)         Informácia o tom, že spoločnosť v dôsledku cezhraničného zlúčenia premiestni svoje sídlo mimo územia Slovenskej republiky, ak sa navrhuje, aby nástupnícka spoločnosť mala sídlo mimo územia Slovenskej republiky
V dôsledku Cezhraničného zlúčenia spoločnosť Canpol SK ako zanikajúca spoločnosť zanikne bez likvidácie a jej univerzálnym právnym nástupcom sa stane spoločnosť Malewo CZ. Sídlo spoločnosti Malewo CZ ako nástupníckej spoločnosti po uskutočnení Cezhraničného zlúčenia, zostane nezmenené, t.j. aj naďalej na adrese Těšínská 445, 739 34 Šenov, Česká republika.
b)         Informácia v štátnom jazyku o právnej forme nástupníckej spoločnosti spolu s odkazom na konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ktoré túto právnu formu upravujú, ak bude mať nástupnícka spoločnosť sídlo mimo územia Slovenskej republiky
Spoločnosť Malewo CZ ako nástupnícka spoločnosť v rámci Cezhraničného zlúčenia je spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom sa na túto právnu formu vzťahujú všetky ďalšie príslušné ustanovenia českého práva.
c)         Účtovné závierky všetkých zúčastnených spoločností, prípadne ich právnych predchodcov za posledné po sebe idúce tri roky, ak niektorá zo spoločností vznikla neskôr a nemala právneho predchodcu za všetky roky jej trvania
Účtovné závierky spoločností Canpol SK a Malewo CZ za posledné po sebe idúce tri roky, t.j. účtovné závierky za roky 2019, 2020 a 2021 budú zverejnené v sídle spoločnosti Canpol SK na nasledujúcej adrese: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika.
d)         Priebežná účtovná závierka vyhotovená ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení alebo zmluvy o cezhraničnom splynutí uplynulo viac ako šesť mesiacov.
Spoločnosť Canpol SK nebude zverejňovať priebežnú účtovnú závierku, nakoľko táto sa v danom prípade nevyhotovuje v zmysle príslušných ustanovení ObZ.
e)         Meno a priezvisko notára, ktorý bude vydávať osvedčenie podľa § 69aa ods. 7 ObZ, adresu jeho notárskeho úradu, prípadne aj jeho ďalšie kontaktné údaje
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie podľa § 69aa ods. 7 ObZ pri spoločnosti Canpol SK ako slovenskej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: JUDr. Peter Kriško, PhD., Notársky úrad, sídlo notárskeho úradu: Centrum Nivy,                                                Mlynské Nivy 5A, 82109 Bratislava, Slovenská republika, Tel: (+421) 2 5363 4041, E-mail: [email protected]
Osvedčenie o splnení požiadaviek ustanovených pre Cezhraničné zlúčenie pri spoločnosti Malewo CZ ako českej zúčastnenej spoločnosti bude vydávať notár: Mgr. Štěpán Nývlt, sídlo notárskeho úradu: Na Příkopě 853/12, 110 00 Praha 1, Česká republika, Tel: (+420) 221 014 710, E-mail: [email protected].
Cezhraničné zlúčenie nepodlieha predchádzajúcemu súhlasu štátnych orgánov.
 
V Bratislave dňa 22.12.2022

 

INFORMATIONS ABOUT THE CORSSBORDER MERGER

In accordance with the Article No. 69aa (4) of the Act No. 513/1991 coll. Commercial code as amended
Business company CANPOL Slovakia, s.r.o., a limited liability company established and existing under the laws of the Slovak Republic, with its registered office at Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic, ID No.: 47 420 065, registered in the Commercial register maintained by the Nitra District Court, Section: Sro, Insert no.: 35399/N, (the "Canpol SK"), hereby in connection with the planned Cross-border Merger with the company MALEWO Havířov, s.r.o., a limited liability company established and existing under the laws of the Czech Republic, with registered office: Těšínská 445, 739 34 Šenov, Czech Republic, IČO: 25380257, registered in the Commercial register of the Regional Court in Ostrava under the registration No: C 16818 (the "Malewo CZ"), as a result of which the company Canpol SK as a ceasing company will be dissolved without liquidation and the company Malewo CZ will become its universal legal successor (i.e. acquiring company) ( the "Cross-Border Merger"), in accordance with the provisions of Article 69aa (4) of Act no. 513/1991 Coll. The Commercial Code, as amended (the "Commercial Code"), at its Slovak headquarters at: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic, publishes the following information and documents:
a)         information that the company will relocate its registered office out of the territory of the Slovak Republic due to the cross-border merger or cross-border amalgamation if it is proposed that the successor company is to have its registered office outside the territory of the Slovak Republic
As a result of the Cross-Border Merger, the company Canpol SK as the ceasing company will cease to exist without liquidation, and the company Malewo CZ will become its universal legal successor. The registered office of Malewo CZ as the succeeding company after the Cross-Border Merger will remain unchanged, i.e. still at the address Těšínská 445, 739 34 Šenov, Czech Republic.
b)         information in the official language on the legal form of the successor company together with a reference to the particular provisions of the legal regulations governing such legal form if the successor company is to have its registered office outside the territory of the Slovak Republic
Company Malewo CZ as the acquiring company in the process of the Cross-Border Merger is limited liability company, where this legal entity is subject to the all further relevant regulations under Czech law.
c)         the financial statements of all participant companies or of their legal predecessors for the last three consecutive years, and if any of the companies was established later and had no legal predecessor, for all years of its existence,
The financial statements of the companies Canpol SK and the Malewo CZ for the last three consecutive years, i.e. the financial statements for the years 2019, 2020 and 2021 will be published at the headquarters of Canpol SK at the following address: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava -mestská časť Staré Mesto, Slovak Republic.
d)         interim financial statements drawn up as of the day not be earlier than the first day of the third month preceding the drawing up of the draft agreement on cross-border merger or the draft agreement on cross-border amalgamation if the last annual financial statements were drawn up as of the day from which more than six months elapsed before drawing up the draft agreement on cross-border merger or the draft agreement on cross-border amalgamation.
The Canpol SK will not publish the interim financial statements, as these are not prepared in the given case in accordance with the relevant provisions of the Slovak Commercial Code.
e)         the name and surname of the notary who will issue the certificate under Subsection 7, the address of his/her office and also his/her additional contact data, as the case may be.
Certificate of fulfillment of the requirements established for the Cross-Border Merger pursuant to § 69aa par. 7 ObZ at Canpol SK as a Slovak participating company will be issued by a notary public: JUDr. Peter Kriško, PhD., Notary Office, headquarters of the notary office: Centrum Nivy, Mlynské Nivy 5A, 82109 Bratislava, Slovak Republic, Tel: (+421) 2 5363 4041, E-mail: [email protected]
 
The certificate of compliance with the requirements established for the Cross-Border Merger with Malewo CZ as a Czech participating company will be issued by the notary: Mgr. Štěpán Nývlt, seat of the notary's office: Na Příkopě 853/12, 110 00 Prague 1, Czech Republic, Tel: (+420) 221 014 710, E-mail: [email protected].
 
A cross-border merger is not subject to the prior approval of state authorities.
In Bratislava on 22.12.2022

Dziecko

- Najlepší výrobok 2004 – 3.miesto v ankete čitateľov pre hrkálky Canpol babies

Svet priateľský k deťom

- Vyznamenanie pre hračky Canpol babies

Národné ekonomické fórum pre malé a stredné podniky

- Líder podnikania

Dziecko

- Najlepší výrobok 2005: 3.miesto v ankete čitateľov
- príslušenstvo k radu Balónik
- Najlepší výrobok 2005: cena odborníkov
- titul Inovácia roka – univerzálny predhrievač

Rodičia

- Rodičia odporúčajú súpravu hviezd 2004/2005

Európska medaila

- okrúhly silikónový cumlík

Mam Dziecko

- Super produkt 2006: systém na kŕmenie Balónik

Dziecko

- Najlepší výrobok 2006: 2. miesto pre príslušenstvo k radu Balónik, 3. miesto pre hraciu deku

Vynikajúci vývozca roka 2006

- Fľaše so silikónovým cumlíkom

Business Gazelle

- Mesačník Puls Biznesu

Rzeczpospolita

- 9. miesto v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najlepších poľských značiek denníka Rzeczpospolita za rok 2007

Twój Maluszek

- Obľúbené produkty časopisu Twój Maluszek – riad z kolekcie Country

Dziecko

- Najlepší výrobok: 3. miesto – vzdelávacie hracie deky, fľaše, silikónové cumlíky a lyžičky so silikónovou koncovkou Canpol babies

Business Gazelle

- Mesačník Puls Biznesu

Forbes Diamonds

- umiestnenie v diamantovom rebríčku mesačníka Forbes

Rzeczpospolita

- 3. miesto v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najlepších poľských značiek denníka Rzeczpospolita za rok 2008

Twój Maluszek

- Obľúbené produkty časopisu Twój Maluszek 2008: kategória Riad – farebná súprava riadu Canpol Babies z melamínu

Dziecko

- Najlepšie výrobky pre deti 2008 – Zázračný hrnček: 3. miesto v kategórii dojčenské potreby

Business Gazelle

- Mesačník Puls Biznesu

Forbes Diamonds

- umiestnenie v diamantovom rebríčku mesačníka Forbes

Rzeczpospolita

- 7. miesto v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najlepších poľských značiek denníka Rzeczpospolita za rok 2009

Mam dziecko

- Super produkt časopisu Mam dziecko pre misku UFO: prvé miesto v kategórii Potreby na kŕmenie

Rzeczpospolita

- 5. miesto v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najlepších poľských značiek denníka Rzeczpospolita za rok 2010

Forbes Diamonds

- umiestnenie v rebríčku mesačníka Forbes

Zlatý OTIS

- nominácia pre silikónovú kefku na prsty Canpol babies

Laurel spotrebiteľa

- Ocenenie pre výrobok Canpol babies v hlasovaní v Rzecz o biznesie (tematická príloha novín Rzeczpospolita)

Dziecko

- 2. miesto v ankete čitateľov časopisu Dziecko, Najlepší produkt roku 2012 pre fľaše EasyStart

Mam dziecko

- Super výrobok časopisu Mam dziecko pre Hebký a suchý župan – uznanie v kategórii Pre rodinu

Twój Maluszek

- Titul Najobľúbenejší výrobok vášho dieťaťa za rok 2012 v kategórii Riad získala súprava plastového riadu

Rzeczpospolita

- 8. miesto v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najcennejších poľských značiek denníka Rzeczpospolita

SPOLOČNOSŤ ROKA

Branża Dziecięca

- 1. miesto v ankete časopisu Branża Dziecięca a titul Spoločnosť roka – detské výrobky 2013.

Orly mazovského exportu

Titul Najdynamickejší exportér Mazovského vojvodstva denníka Rzeczpospolita za rok 2014

Business Gazelle

- Mesačník Puls Biznesu

Mamo, To Ja

- HIT Mamo, To Ja 2014 – Najlepšie pre deti v kategórii Najlepšia fľaša pre fľašu EasyStart Forest Friends.

Mam dziecko

- Super výrobok časopisu Mam dziecko pre produkty v kolekcii Ovocie.

Ernst & Young

- Súťaž Podnikateľ roka – FINALISTI v kategórii Výroba a služby.

Rzeczpospolita

- 6. miesto v kategórii nepotravinárskych výrobkov v rebríčku najcennejších poľských značiek denníka Rzeczpospolita

Zostaňme v kontakte!

Chcete sa ako prví dozvedieť o nových produktoch? Prihláste sa na odber bulletinu!

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava (ďalej len Canpol alebo spoločnosť). ROZBALIŤ ZBALIŤ

Na aký účel a na akom základe spracúvame vaše údaje?
Vaše údaje budú spracúvané na účely zasielania bulletinu na vašu e-mailovú adresu. Základom spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Canpol je váš súhlas, t. j. článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Spoločnosť Canpol bude zdieľať vaše osobné údaje s inými príjemcami, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v mene spoločnosti Canpol. Okrem toho bude spoločnosť Canpol zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími príjemcami, ak to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.
Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?
Spoločnosť Canpol bude vaše osobné údaje spracúvať, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním. Aké máte práva? Máte právo:
• získať prístup k svojim osobným údajom a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov;
• opraviť akékoľvek vaše nepresné údajov;
• požiadať o vymazanie svojich údajov (právo byť zabudnutý) v prípade okolností stanovených v článku 17 GDPR;
• požiadať o obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v článku 18 GDPR;
• namietať proti spracúvaniu údajov v prípadoch uvedených v článku 21 GDPR;
• prenášať vaše údaje spracúvané automatizovanými prostriedkami;
• kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním údajov.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu (UODO, ul. Stawki 2, Varšava).

Kontakt
Ak potrebujete ďalšie informácie súvisiace s ochranou osobných údajov alebo si chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás: Zodpovedná osoba: E-mail: [email protected] Canpol Sp. z o. o. so sídlom vo Varšave na adrese ul. Puławska 430, 02-884 Varšava.